Return to Headlines

Magpatuloy ang Mga Pagsasara ng Paaralan

Ngayon, inutusan ng Gobernador Wolf ang mga paaralan sa Pennsylvania na manatiling sarado para sa natitirang taon ng akademya dahil sa pagsiklab ng coronavirus. Kahit na ang aming mga gusali ay sarado, magbibigay kami ng pagpapatuloy ng edukasyon sa pamamagitan ng aming virtual na programa para sa natitirang taon ng paaralan. Inaasahan namin ang patuloy na paglilingkod sa aming mga mag-aaral na may pinakamahusay na paghahatid ng pagtuturo na posible sa susunod na ilang buwan, at inaasahan din ang isang pagbabalik sa aming mga gusali sa paaralan sa susunod na taglagas.